Αποτίμηση της ΕΞΕ από τους Λοιπούς Εμπλεκομένους

Ο στόχος της παρούσας Λειτουργικότητας είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο αποτύπωσης των απόψεων / δυσκολιών / προκλήσεων και προοπτικών γύρω από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια, από λοιπούς (εκτός των συμμετεχόντων Δικαιούχων του έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ) αποφασίζοντες / εμπλεκομένους στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Κύπρου.

Οι Χρήστες της Λειτουργικότητας μπορούν να προέρχονται από Δήμους, Περιφέρειες, Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τοπικούς ή Περιφερειακούς Φορείς, ή να πρόκειται για Μελετητές, Εγκαταστάτες, Κατασκευαστές, Προμηθευτές, οι οποίοι εμπλέκονται με κάποιο τρόπο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια στην διασυνοριακή περιοχή.

Η αποτύπωση των απόψεων πραγματοποιείται με κατάλληλο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο / λειτουργικότητα του e-synergein.eu.

Με αυτό τον τρόπο θα συλλεχθούν χρήσιμες απόψεις σχετικές με το σύνολο των παραμέτρων της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια στην περιοχή Ελλάδας – Κύπρου.